مسترپای | اعداد کامل

اعداد کامل

1 حل برای این سوال 5 تعداد تلاش برای این سوال

در ورودی تابع به شما عددی داده میشه و شما فقط باید بگید این عدد کامل هست یا نه!

عدد کامل به عددی گفته میشه که مجموع مقسوم علیه‌هاش برابر با دو برابر خود عدد باشه. مثل عدد 6 که مقسوم علیه‌هاش میشن 1 و 2 و 3 و 6 که مجموعشون برابر با 12 میشه

نتیجه تابع یک مقداری بولی (True, False) باید باشه که اگر عدد کامل بود True و اگر نه False باید برگردونده بشه.

 نام تابع: perfect_number

مثال)

>>> perfect_number(6)
True